छात्र कामयाब

 CLASS X TOPPERS 2015-16(CGPA 10/10) :

 1. Asmita Singh
 2. B Namratha Shree
 3. C Santhosh
 4. K S Arjun
 5. K Shomeshwar
 6. M Lavanya
 7. Milda T
 8. Priya Garg
 9. R Mridhula
 10. S Hariharan
 11. S Kavanya
 12. S Pooja
 13. Sakshi Singh
 14. Sangita Ghoshal
 15. Shahana Shareef T
 16. Shaik Sameer
 17. Shreya Shakya
 18. U Lavanya